Wednesday, October 17, 2012

మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది

ప|| మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది | వేడుకొని చదవరో వేదాంత రహస్యము ||

చ|| జీవస్వరూపము చింతించి యంతటాను | దేవుని వైభవము తెలిసి |
భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుటే  | వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము ||

చ|| తనలోని విజ్ఞానము తప్పకుండా దలబోసి | పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి |
మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుటే  | వినవలసిన యట్టి వేదాంత రహస్యము ||

చ|| వేడుకతో నాచార్య విశ్వాసము గలిగి | జాడల శరణాగతి సాధనముతో |
కూడి శ్రీవేంకటేశుగొలిచి దాసుడౌటే | వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యము ||

pa|| mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi | vEDukoni cadavarO vEdAMta rahasyamu ||

ca|| jIvasvarUpamu ciMtiMci yaMtaTAnu | dEvuni vaiBavamu telisi |
BAviMci prakRuti saMpadayidi yeruguDE | vEvElu vidhamula vEdAMta rahasyamu ||

ca|| tanalOni vij~jAnamu tappakuMDA dalabOsi | panitODa naMduvalla Baktinilipi |
manikigA vairAgyamu maravakuMDutE | vinavalasina yaTTi vEdAMta rahasyamu ||

ca|| vEDukatO nAcArya viSvAsamu galigi | jADala SaraNAgati sAdhanamutO |
kUDi SrIvEMkaTESugolici dAsuDauTE | vIDani brahmAnaMda vEdAMta rahasyamu ||


This song contains the total secret of philosophy (vedanta rahasyam).....am trying to give you the very very very brief introduction.......so tappulunte sarididdagalaru.

The secret of Vedanta is there in Nine words....simply in three words. which are

1.Tattva -            Realities
2.Hita -                Means of Attainment
3.Purushaartha - Goal of Endeavour


చ|| జీవస్వరూపము చింతించి యంతటాను | దేవుని వైభవము తెలిసి |
భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుటే  | వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము ||

Again Tattvas are of Three kinds - 
----------------------------------

1.ChEtana - the sentient being -
జీవస్వరూపము 
2.AchEtana - the non-sentient substance - 
 ప్రకృతి సంపద
3.Eeswara - the lord / controller of the above two. - దేవుడు 


Annamayya tells us to know first about the Jiva swarupam , then about the qualities of Eeswara. Having knowledge of these two, one can easily understand the swabhaavam(nature) of the Prakruthi(primordial matter or achEtana). The total secret of philosophy lies in these three only.The knowledge of Tatvas creates a desire for the attainment of Supreme Bliss and so one seeks the means (Hita) for the same.

చ|| తనలోని విజ్ఞానము తప్పకుండా దలబోసి | పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి |
మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుటే  | వినవలసిన యట్టి వేదాంత రహస్యము ||
Hitas are again of three folds -
---------------------------------
1.Jnaana yoga - means of knowledge
2.Karma / Bhakti yoga - observance of all duties with a spirit of devotion unto HIM
3.Vairaagyam - non-attachment


Upaasana or Bhakti yoga is the direct means to attain Supreme bliss.One has to practice Karma yoga and jnana yoga before one can take up Bhakti yoga.Karma yoga is the observance of all the duties - obligatory - daily and occassional and also optional. But they must be performed with a spirit of non-attachment (vairagyam) to the fruit and freedom from egoism.

Non-attachment or Vairaagya to worldly objects is another essential prerequisite for the seeker after Release. Vairagya will arise when a person is able to know the Prakriti swabhaavam (defects and demerits of the objects like body and wealth, worldly happiness and celestial joy in svarga etc. - all are momentary.).

Being pleased with this discipline and mental disposition, the Lord blesses the person with the power to control his mind and other sense. Then the person proceeds to practice jnaana yoga (realization of his own Athma / soul ). When this is achieved, he begins Bhakti yoga, unceasing contemplation of the Lord with devotion and love.

చ|| వేడుకతో నాచార్య విశ్వాసము గలిగి | జాడల శరణాగతి సాధనముతో |
కూడి శ్రీవేంకటేశుగొలిచి దాసుడౌటే | వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యము ||
Purushaarthas are of Three kinds - 
----------------------------------
Purushaartha is the enjoyment of the Supreme bliss and eternal service to the Lord and Acharya.

1.Aacharya Viswaasam - utmost faith in the aacharya - 
 నాచార్య విశ్వాసము
2.Saranaagathi - Self surrenderance - 
శరణాగతి సాధనము
3.VEnkatesu Daasudauta - surrenderance to lord Venkatesa - 
శ్రీవేంకటేశుగొలిచి దాసుడౌటే


It is most important to have utmost faith in the acharya and his sayings because he is the bridge between the soul and the supreme soul(Hanuma is referred as acharya between sita (soul) and rama (supreme soul) ) arranged by lord.

Saranaagathi is also named as Prapatthi or Nyaasam. Once the self-surrender is made, there is nothing more to be done and the person begins to enjoy the purushaartha even from then.

Finally the surrenderance to lord Venkatesa (supreme soul) is the goal.Thus the person who does saranaagathi lives, moves and has his being in the Lord and leads a life of dedication and service. The Lord inturn, has the greatest love for him and showers HIS blessings on him. He confers several privileges on the prapanna at every stage of his life here and hereafter.


SO this is the total essence of the Vedanta (philosophy) in nine words ...shortly in three words knowing,practicing which leads us to Eternal Bliss.

Observe the last lines of the three stanzaas.

1.  వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యం - the philosophy is existing in thousand fold nature...but the essence is there in the three words - tattvam (jiva, eeswara and prakrithi)
2.  వినవలసినయట్టి వేదాంత రహస్యం - the one who seeks the means (upaayam / hitam) has to FOLLOW these three, that is sufficient - Hitam (jnaana, karma/bhakti, vairagyam)
3.  వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యం - the ultimate goal of enjoyment which is not temporary (veedani - means permanent) is there in VAIKUNTA (the celestial abode of Lord Srimannarayana) - Purushaartham (aacharya viswasam, saranaagathi,Venkatesu daasudauta).

Vaikuntam - how is it permanent?
కుఠి - సంశ్లేష విఘాతం(కలసి ఉండటానికి అవరోధం కలిగించేది ) (obstruction to the uniteness with the lord / service to lord).
కుఠి లేని వారు వికుంఠులు...Those who do not possess this are termed as VIKUNTA's.
అట్టి వికుంఠులు నివసించే ప్రాంతం వైకుంఠం...The place where these VIKUNTAS live is VAIKUNTAM....Thus it is the place where one does not have any obstruction in the service to the Lord and thus have permanent eternal supreme bliss(brahmaanandam).....it was mentioned by VEEDANI BRAHMAANANDAM word in the last line.

This is what adiyen knows abt the song...peddalu tappulunte sarididdagalaru.
Adiyen Ramanuja Dasan,

http://www.esnips.com/doc/daff2049-f003-43cf-8b32-1d16e743b340/Moodemataluఈరూపమై వున్నాడు యీతడే పరబ్రహ్మము

ప|| ఈరూపమై వున్నాడు యీతడే పరబ్రహ్మము | 
శ్రీరమాదేవితోడ శ్రీవేంకటేశుడు ||

చ|| పొదలి మాయాదేవిపట్టిన సముద్రము |
అదె పంచభూతాలుండే అశ్వత్థము | 
గుదిగొన్నబ్రహ్మాండాలగుడ్ల బెట్టెహంస | 
సదరపుబ్రహ్మలకు జలజమూలకందము ||

చ|| అనంతవేదాలుండేటిఅక్షయవటపత్రము |
ఘనదేవతలకు శ్రీకరయజ్ఞము | 
కనలుదానవమత్తగజసంహరసింహము |
మొనసి సంసారభారము దాల్చే వృషభము ||

చ|| సతతము జీవులకు చైతన్యసూత్రము|
అతిశయభక్తులజ్ఞానామృతము |
వ్రతమై శ్రీవెంకటాద్రి వరములచింతామణి | 
తతిగొన్న మోక్షపుతత్త్వరహస్యము||


శ్రీమతే రామనుజాయ నమ:
---------------------------
బ్రహ్మ - వ్యష్టి రూపముగను సమష్టి రూపముగను నుండు వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపులగు చేనులను కల్యాణ గుణ సముదాయములచే వృద్ధిని పొందించుచు తానును స్వరూప రూప గుణ విభవాదులచే మాటి మాటికిని అభివృద్ధి చెందుచు వేదాంత వేద్యుడై వెలుగొందువాడు.

పరబ్రహ్మ అంటే - తన కన్న గొప్ప వాడు లేని పైన చెప్పిన బ్రహ్మ స్వరూపం కలవాడు

ఈ రూపమై - అంత గొప్ప వాడు ఇలా ఈ రూపం తో ఉన్నాడు. యే రూపం? - శ్రీ వేంకటేశుని రూపం ( దయ , సౌలభ్యం వంటి గుణాలతో ). మరి ఇతని లాంటి వారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఊహు లేరు - యెలా? " ఈతడే" - ఈ "యే"వకారం అంటే ఇతడొక్కడే ఆ పరబ్రహ్మం.ఇంకొకరు అలాంటి పరబ్రహ్మ లేరు. అట్టివాడు  మన కంటికి కనిపించే ఈ రూపం తో ఉన్నాడు. అలా ఆయన శుభాలు కలిగించే రమా దేవితో శ్రీ వేంకటాద్రి పైన - మన పాపాలను హరించే కొండపై ఈ రూపం తో ఉన్నాడు.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ఆయన ఏ ఏ  రూపాలు దాల్చి యే యే కార్యాలు నిర్వహిస్తున్నాడొ సమగ్రం గా సృష్టి మొదలుకొని మోక్షం వరకు అన్నిటా తాను అనుప్రవేశం ఎలా చేసాడో వివరిస్తున్నారు.
------------------------------------------------

పొదలి మాయా దేవి పట్టిన సముద్రము
------------------------------------
పొదలి - ప్రకాశించు, వ్యాపించు, ఉప్పొంగు, వర్ధిల్లు, నివసించు, ఎగసిపడు

అతిశయం తో విజృంభించి వ్యాపించు ( ప్రకాశించు) యోగ మాయ అతడే. అనగా సృష్టి చేయాలని సంకల్పం కలిగిన వెంటనే తన నుండి మూల ప్రకృతి పుట్టును. దానినే ఇక్కడ మాయా దేవి గా అన్నమయ్య అభివర్ణించారు. ఇది యెలాంటిది? - పొదలు సముద్రం - ఉప్పొంగే, విజృంభించే సముద్రం - యెవరూ దానిని దాటటానికి సాధ్యం కానిది. ఇదే సంసార సాగరము.మొట్టమొదటి రూపము ఈ మూల ప్రకృతి - స్వామి తానే ఐ ఉన్నాడు...అంటే , అందులో తానే అనుప్రవేశం( అందులో దూరి, దానిని నియమించే వాడు) చేసి ఉన్నాడు.

అదె పంచభూతాలుండే అశ్వత్థము:
-----------------------------------
అశ్వత్థ:" - "ఇపుడు ఉండునది రేపు ఉండదు అనునంట్లు అనిత్యములగు అన్నిటి యందు అనుప్రవేశించి సమస్తమును ప్రవర్తింప చేయువాడు". ఇలా పంచభూతాలకు వాటి స్వరూప వికారం కలిగిస్తూ అశ్వత్థము గా ఉండు వాడు ఈతడే.

గుదిగొన్న బ్రహ్మాండాల గుడ్లు బెట్టే హంస:
------------------------------------------
గుదిగొను - లెక్కలేనన్ని, కోటాను కోట్లు, క్రిక్కిరిసిన, దట్టమైన

పంచీకరణం జరిగిన తర్వాత, బ్రహ్మాండాలను సృజిస్తాడు...యే రూపము తో? - హంస రూపం తో.
హంస - అందమైన నడక గలది అని అర్థం. అంటే? బ్రహ్మ అనేది తనతో చేరిన వారిని ఎలాగైతే పెద్దగా చేస్తుందో అలాగే తన భక్తులందరినీ తనలా నడుచుకొనేలా చేసేది. తనలా అంటే? - పరబ్రహ్మ కు 8 కల్యాణ గుణములు ఉంటాయి( అపహతపాప్మా, విజర, విమృత్యు, విశోక, విజిగిత్స, అపిపాస, సత్య కామ, సత్య సంకల్ప)...అవి అన్నీ తనను ఆశ్రయించిన వారికి ప్రసాదిస్తాడు.

ఇలాంటి హంస రూపమై బ్రహ్మాండాలు అనే గుడ్లు పెడతాడు. అవి యెన్ని? ఒకటా, రెండా?అండములు వేలాది, అంతమాత్రమే కాదు అట్టి అనేక వేల సహస్రములు - లెక్కకు మిక్కుటమగు బ్రహ్మండములు కోటానుకోట్లు స్వామి హంస రూపమై సృజిస్తాడు.హంస తెల్లగా ఉంటుంది....తెలుపుదనం శుద్ద సత్త్వమునకు సూచిక.....అలగే స్వామి ఎల్లప్పుడూ శుద్ద సత్త్వము తో కూడి ఉంటాడు. హంసకున్న మరో లక్షణం ఏమిటంటే, అది ఎప్పుడూ బురదను అంటుకోనే అంటుకోదు.....అలాగే స్వామి కూడా ఇంతా చేసినా కూడా ఈ సంసార పంకిలం (బురద) అంటుకోకుండా శుద్ద సత్త్వం తో అలరారుతూ ఉంటాడు.

సదరపు బ్రహ్మలకు జలజ మూల కందము:
-----------------------------------------
జలజ మూల కందము - బలిసిన తామర దుంప.

ఇపుడు, ఈ బ్రహ్మాండాలకు అధిపతిని నియమించాలి కదా,అది బ్రహ్మ పదవి. అందుకని పుణ్య విశేషం అధికం గా ఉన్న జీవాత్మలను ఎంపిక చేసి ఆ బ్రహ్మ పదవి లో కూర్చుండబెడుతాడు. అలాంటి బ్రహ్మలు కోటాను కోట్లు కదా...వారిని పుట్టించే మాంచి బలిసిన తామర దుంప రూపమై తానే ఉన్నాడు మన స్వామి. (ఇక సదరు బ్రహ్మ గారు సృష్టి చేయాలంటె ఆయనకు వేదాలు ఉపదేశించాలి కదా ! వేదాల సహాయం లేకుండా బ్రహ్మ గారు వ్యష్టి సృష్టి చేయలేరాయె...!) అందుకని,

అనంత వేదాలుండేటి అక్షయ వట పత్రము:
-----------------------------------------
వేదాలు ఎలాంటివి? - అపౌరుషేయాలు - అనగా ఏ  పురుషుడి నోటి నుండి వచ్చినవి కావు. మరి? అవి ఉండే స్థానం
పరమాత్మే...మరి పరబ్రహ్మ అనంతుడని కదా అంటారు....అందుకే అవి అనంతమైనవి. అలా ఆ వేదాల నివాస స్థానం ఈ తరిగిపోని (అక్షయ) వటపత్రం రూపమై ఉంటాడు. 

ఘన దేవతలకు శ్రీకర యఙము:
---------------------------------
బ్రహ్మ గారు రుద్రుణ్ణి, ప్రజా పతులను, ఇంద్రాది దేవతలను వారి పుణ్య విశేషాలను బట్టి సృష్టిస్తారు. మరి వారి 
జీవనాధారం ఏమిటి? యఙములే దేవతల ఆహారం, వారికి పుష్టి. కనుక స్వామి వారి పుష్టికై సుభకరమైన యఙ రూపం 
గా మారుతాడు. " యఙోవై విష్ణు:" - అలా దేవతల ఉనికికి తనే యఙ స్వరూపం ధరిస్తాడు.

కనలు దానవ మత్త గజ సంహార సింహము 
-------------------------------------------
కనలు - ప్రజ్వరిల్లు, ఆగ్రహించు, మండిపడు,ప్రేలు, కోపించు, గర్జించు

సింహ: - ఆశ్రితులకు శత్రువులనెడి మద గజములను గుండ పిండి చేయునట్టి భయంకరమగు సింహాకారం దాల్చు వాడు. - హరి భక్తులనియెరుగక శిక్షింప ఉద్యమించు యమాదులను హింసించు వాడు. దేవతలకు యఙములు ఋషుల ద్వారా జరుగుతుంటే అసురులు, దానవులు ఊరుకుంటారా? ఆ యఙములకు భంగం కలిగించి సృష్టి సమతౌల్యాన్ని భగ్నం చేయాలని చూస్తారు. అపుడు స్వామి ఆ మత్తెక్కిన దానవ గజములను ప్రజ్వరిల్లిన ఆగ్రహం తో సింహ రూపమై సంహరిస్తాడు.

మొనలు సంసార భారము దాల్చే వృషభము:
---------------------------------------------
మొనలు - ఉద్యమించు, ప్రయత్నించు, ప్రభవించు

వృషభము - తనకభిముఖులైన భాక్త వర్యులకు సంసార తాపముపశమించునట్లు ప్రతి దినమందును అమృతమును వర్షించి తడుపుచుండువాడు.

శత్రు పీడ వదిలింది, ఇక ఈ సంసార భారమును తాను సాత్త్విక వృషభమై ఉద్యమించి మోసే వాడవుతాడు. అలా ఈ సంసార చక్రాన్ని సత్వ గుణం తో వహించి స్థిమిత పడేలా చేస్తాడు.

సతతము జీవులకు చైతన్య సూత్రము:
---------------------------------------
ఈ సంసారం లోని జీవులు నడవాలంటే చైతన్యము ప్రధానం గా కావాలి. దానికి తాను యెల్లపుడూ సూత్రం గా ( ఆధారం గా ) ఉంటాడు. సూత్రం పుష్ప మాల లో పైకి కనిపించక పోయినా, ఆ పుష్ప మాల ఆధారం మాత్రం సూత్రమే (దారమే). 
అలాగే తనకన్నా అణు స్వరూపం ఇంకొకటి లేని పరమాత్మ జీవులందరిలో ఉండి వారిని నియమిస్తూ , నడిపిస్తూ ఉంటాడు. 

అతిశయ భక్తులకు ఙానామృతము:
-----------------------------------
అమృత:- తన భక్తులకు ముసలితనమును, మృత్యువును బాపి సర్వదా అనుభవించుచున్నను తనివి తీరక అమృతము వలె నిరతిశయ మాధుర్యముతో ఉండువాడు. అలా తను అంతరంగా ఇస్తున్న సూచనలను, బాహ్యం గా నడుచుటకు ప్రవర్తింపచేసిన శాస్త్రాలను యే జీవుడు ఆచరిస్తాడో అలాంటి అతిశయించిన (గొప్ప) భక్తులకు ఙానం అనే నిరతిశయ అమృత రూపం అవుతాడు....వారిని ఆనందింప చేస్తాడు.

వ్రతమై శ్రీ వేంకటాద్రి వరముల చింతామణి:
----------------------------------------------
శ్రీ వేంకటాద్రి - సుభాలు కలిగించి( శ్రీ), పాపాలను హరించేది ( వేంకటాద్రి) ..అలాంటి ఈ కొండపైన - చింతామణి - 
చింతించినది (కోరినది) ఇచ్చే మణి. ఇది యే ఒక్కరికేనా? - కాదుట...అలా ఇవ్వటం తన వ్రతమై ఉన్నాడట స్వామి. వ్రతం అంటే యేమిటి? - దీక్ష పట్టి చేయక పోయినా, కాస్త నియమాలు తప్పి అటు ఇటు గా చేసినా ఫలం ఇవ్వనిదో లేక విపరీత ఫలాలను ఇచ్చేదో కదా. మరి సృష్టి సంకల్పం దగ్గర నుండి ఇంతవరకు అన్ని రూపాలు ధరించాడు కదా! ఇంత శ్రమా ఇపుడు కోరినది ఇవ్వలేదనుకో - వ్రతం చెడిపోయి ఫలం దక్కదు. ఫలం యేమిటీట? - ఈ జీవాత్మ తన స్వరూపమునెరిగి స్వామి సన్నిధానం చేరి ఆయనతో సమంగా ఆనందించుట. మరి వ్రతం ఫలించాలి అంటే తప్పకుండా ఈ జీవులు అడిగినవన్నీ ఇవ్వాలి. అలా వ్రతం పట్టిన చింతామణి రూపమై ఈ శ్రీ వేంకటాద్రి మీద ఉన్నాడు.

తతిగొన్న మోక్షపు తత్త్వ రహస్యము:
------------------------------------
మరీ అంత సులభుడు - తతిగొన్న ( ప్రాచుర్యం పొందిన, చాలా గొప్ప) తత్త్వ రహస్యమట. చివరికి జీవులకు మోక్షం ప్రసాదించే గొప్ప తత్త్వ రహస్యము కూడా ఈయనే అయి ఉన్నాడు. అలాంటి రహస్యము రూపము కూడా తానే అయి ఉన్నాడు.కనుక జీవుల ఉన్నతి కొరకు - ఉన్నతి అంటే? - ప్రళయ సమయం లో నామ రూప విభాగ అనర్హం గా పడి ఉన్న జీవుల స్వరూపం వారికి తెలియచేసి, శరీరాన్ని ప్రసాదించి , వారు జీవించడానికి ఒక ప్రదేశం కల్పించి అన్నిటా తాను నిండి, వారికి శాస్త్రాన్ని ఇచ్చి తనతో ఉంటే వారికి కలిగే ఆనందాన్ని వారికి నిత్యమూ యే ఆటంకం లేకుండా ప్రసాదించటానికి ఇన్ని రూపాలు తానే అయి ఉన్నాడు. అటువంటి వాడు ఇక్కడ ఈ శ్రీ వేంకటాద్రి మీద ఉన్నాడు ఈ రూపమై .... సేవించండి ... తరించండి అని చెపుతున్నారు అన్నమయ్య వారు.

ఏవైనా తప్పులు ఉంటే పెద్ద మనసుతో క్షమించి దాసునికి తెలియజేయగలరు 
adiyen ramanuja dasan.

http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=8280593

Sunday, May 27, 2007

Sahaja vaishnavachara

ప : సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల
సహవాసమే మాసంధ్య

చ : అతిశయముగ శ్రీహరి సంకీర్తన
సతతంబును మాసంధ్య
మతి రామానుజమతమే మాకును
చతురత మెరసిన సంధ్య

చ : పరమభాగవత పదసేవనయే
సరవి నెన్న మాసంధ్య
సిరివరు మహిమలు చెలువొందగ
వేసరక వినుటె మాసంధ్య

చ : మంతుకెక్క తిరుమంత్ర పఠనమే
సంతతమును మాసంధ్య
కంతుగురుడు వేంకటగిరిరాయని
సంతర్పణమే మాసంధ్య

pa : sahaja vaishNavaachaaravartanula
sahavaasamae maasaMdhya

cha : atiSayamuga Sreehari saMkeertana
satataMbunu maasaMdhya
mati raamaanujamatamae maakunu
chaturata merasina saMdhya

cha : paramabhaagavata padasaevanayae
saravi nenna maasaMdhya
sirivaru mahimalu cheluvoMdaga
vaesaraka vinuTe maasaMdhya

cha : maMtukekka tirumaMtra paThanamae
saMtatamunu maasaMdhya
kaMtuguruDu vaeMkaTagiriraayani
saMtarpaNamae maasaMdhya


Background:

It seems somebody , who is doing the external rituals (baahya aacharas) like sandhya vandanam, yagnas and yagams, might have pointed out our Annamacharya saying that, "you are always singing songs on lord Venkateswara only, not at all giving importance to the rituals". For this Annamayya replies beautifully as " serving vaishnava acharyas, prostrating to vishnu bhaktas and always being with them, always chanting tiru and dwaya maha mantras , following strictly Ramanuja siddantham are our daily rituals (nithya karmas)".

PS: Karmas are of 3 types.
1. Nitya karma - daily rituals - sandhya vandanam, nithyagni hotram etc.
2. Naimittika karma - occasional rituals - doing pitru tarpanams etc.
3. Kamya karma - rituals done for the sake of a benefit - yagna yagams, etc.


Meaning:

సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల
సహవాసమే మాసంధ్య

Our daily ritual of doing sandhya is nothing but being the fellow men of Sri Vaishnava achara followers.


అతిశయముగ శ్రీహరి సంకీర్తన
సతతంబును మాసంధ్య

Our sandhya is always singing the glory of lord Sri Hari beautifully.

మతి రామానుజమతమే మాకును
చతురత మెరసిన సంధ్య
Keeping Ramanuja's way of Sri Vaishnavism in our mind is our brilliant way of doing sandhya.


పరమభాగవత పదసేవనయే
సరవి నెన్న మాసంధ్య
Doing the service at the feet of the great devotees of Lord Vishnu is our sandhya.

సిరివరు మహిమలు చెలువొందగ
వేసరక వినుటె మాసంధ్య

Listening to the sweet glories of lord Srimannarayana without any impatience is our sandhya.


మంతుకెక్క తిరుమంత్ర పఠనమే
సంతతమును మాసంధ్య
Always chanting of the Greatest Tiru mantra (Ashtakshari mantram) is our sandhya.

కంతుగురుడు వేంకటగిరిరాయని
సంతర్పణమే మాసంధ్య

Spending time in doing santarpanas to Sri Venkateswara is our sandhya.

Saturday, May 26, 2007

Rajeeva netraya

ప|| రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో | సౌజన్య నిలయాయ జానకీశాయ ||
చ|| దశరథ తనూజాయ తాటక దమనాయ | కుశిక సంభవ యజ़్జ గోపనాయ |
పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో | విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ ||
చ|| భరిత ధర్మాయ శుర్పణఖాంగ హరణాయ | ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ |
తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో | నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ ||
చ|| హత రావణాయ సంయమి నాథ వరదాయ | అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ |
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో | వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ ||

in english:

pa|| rAjIva nEtrAya rAGavAya namO | saujanya nilayAya jAnakISAya ||
ca|| daSaratha tanUjAya tATaka damanAya | kuSika saMBava yaj~ja gOpanAya |
paSupati mahA dhanurBaMjanAya namO | viSada BArgavarAma vijaya karuNAya ||
ca|| Barita dharmAya SurpaNaKAMga haraNAya | KaradUShaNAya ripu KaMDanAya |
taraNi saMBava sainya rakShakAyanamO | nirupama mahA vArinidhi baMdhanAya ||
ca|| hata rAvaNAya saMyami nAtha varadAya | atulita ayOdhyA purAdhipAya |
hitakara SrI vEMkaTESvarAya namO | vitata vAvilipATi vIra rAmAya ||ప|| రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో | సౌజన్య నిలయాయ జానకీశాయ ||

రాజీవ నేత్రాయ - tamarala vanti kannulu kalavaadaa
రాఘవాయ నమో - oh raghava, neeku namaskaram
సౌజన్య నిలయాయ - soujanyam ane gunam kalavada
జానకీశాయ - janaki devi ki prabhuvaina vada

చ|| దశరథ తనూజాయ తాటక దమనాయ | కుశిక సంభవ యజ़్జ గోపనాయ |
పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో | విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ ||

దశరథ తనూజాయ - dasarathuni putrudaa
తాటక దమనాయ - thatakanu champina vadaa
కుశిక సంభవ యజ़్జ గోపనాయ - viswamitruni yagnam kapadina vaadaa

పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో - sivuni villu virichina ramaa...neeku namaskaramu

విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ - parasu ramuni sakthini grahinchi atanini karuninchina vaadaa


చ|| భరిత ధర్మాయ శుర్పణఖాంగ హరణాయ | ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ |
తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో | నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ ||


భరిత ధర్మాయ - chitrakootam lo bharathuniki dharma sookshmalu vivarinchina vada
శుర్పణఖాంగ హరణాయ - soorphanka mukku chevulu harinchina vaadaa
ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ - khara dooshana ane 14000 rakshasulanu champina vaadaa

తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో - sooryuni putrudaina sugreevuni sainyamunu rakshinchina vaadaa neeku namaskaramu

నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ - sari lenatuvanti goppa vaaridhini nirminchina vaadaa

చ|| హత రావణాయ సంయమి నాథ వరదాయ | అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ |
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో | వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ ||

హత రావణాయ  - ravanudini champina vaadaa
సంయమి నాథ వరదాయ - samyami ( baagaa niyaminche vaadu) naathudu ( yamudu) - rama avathara samapti lo yamudu brahmana rupam lo ramuni vaddhaku vastadu. aa yamudini anugrahinchi avataram parisamapti chestanu ani cheppamantadu chaturmukha brahma garitho.

oka vela samyami nathudu yamudini kadu, yamudi kante paina parama sivudu untadu niyamanam ki anukunela aithe ravanunni champina ventane, devatalu andaru vachi inka avataram parisamapti cheseyi rama, maa pani chesi pettesavu ante, okka parama sivudu maatrame, kastha alochinchandarraa, akkada ayana bhulokam lo chakka bettavalasina panulu unnayi ga, ani chepte, valmiki kudaa parama sivudini " SHADARTHA NAYANA: SREEMAAN" ani pogudutharu. so alaa teesukunnaa, vaari korika ni manninchina vaadaa ani vastundi.

అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ - goppadaina ayodhya puramunu palinchina vaadaa
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో - maaku manchi chese sri venkateswara, neeku namaskaramu
వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ
vistaramaina veerathvam tho vunna vaavilipaaTi Rama ani artham...

Now the point is vaavilipaaDu is nothing but vaayalpaDu (now our Govt fellows changed this name to Vaalmiki Puram) in chittoor district, where Sri Pattabhi Ramaswami temple is very famous and is maintained by TTD fellows. This place is just 100 Km from Tirupati city and worth watching.

Valachi paikonaga raadu

వలచి పైకొనగరాదు వలదని తొలగ రాదు
కలికిమరుడు సేసినాజ్ఞ కడవగరాదురా

ఆంగడికెత్తినట్టిదివ్వె లంగనముఖాంబుజములు
ముంగిటిపసిడి కుంభములును ముద్దుల కుచయగంబులు
ఎంగిలిసేసినట్టి తేనె లితవులైనమెరుగుమోవులు
లింగములేని దేహరములు లెక్కలేని ప్రియములు

కంచములోని వేడి కూరలు గరవంబులు బొలయలుకలు
ఎంచగ నెండలో నీడలు యెడనెడకూటములు
తెంచగరాని వలెతాళ్ళు తెలివి పడని లేతనవ్వులు
మంచితనములొని నొప్పులు మాటలలొని మాటలు

నిప్పులమీద జల్లిన నూనెల నిగిడి తనివిలేని యాసలు
దప్పికి నెయిదాగినట్లు తమకములోని తాలిమి
చెప్పగరాని మేలు గనుట శ్రీవేంకటపతి గనుటులు
అప్పనికరుణగలిగి మనుట అబ్బురమైన సుఖములు

Valachi peikonagaraadu valadani tolaga raadu
Kaikimarudu vesinaagna kadavagaraaduraa

Angadikettinattidivve langanamukhaambujamulu
Mungitipasisdi kumbhamulunu mudddula kuschayagambulu
Yengilisesinatti tene litavulenamerugumevulu
Lingamuleni deharamulu lekkaleni priyamulu

Kanchamuloni vedi kuralu garavambulu bolayalukalu
Yenchaga nendalO nIdalu yedanedakutamulu
Tenchagaraani valetaaLLu telivi padani lEtanavvulu
Manchitanakuloni noppulu maatalaloni maatalu

Nippulamida jallina nunela nigidi tanivileni yaasalu
Dappiki neyidaaginatlu tamakamuloni taalimi
Cheppagaraani melu ganuta srivenkatapati ganutalu
Appanikarunagaligi manuta abburameina sukhamulu


Background :
This song looks like vairgya keertana.Annamayya in his old age might have composed this...bcs for him, the same attributes of ladies were the subject of beautiful narration....but in this kirtana he compares them with the illusory objects.

Meaning:

వలచి పైకొనగరాదు వలదని తొలగ రాదు
కలికిమరుడు సేసినాజ్ఞ కడవగరాదురా
stree jaatini valachi paikonaga raadu, alaagani vaddani vari nunchi tolagi ponu koodadu. Rati manmadhulu chesina aajna daata raadu.Niyamamutho pravartinchaali.

For the charanams, i mention in table....


ఆంగనముఖాంబుజములు - ఆంగడికెత్తినట్టిదివ్వెలు
aada vaari mukha padmalu angadiketthina deepallantivi.

ముద్దుల కుచయగంబులు - ముంగిటిపసిడి కుంభములు
muddulolike sthanamulu mundaranunna bangaru kundalu.

ఇితవులైనమెరుగుమోవులు - ఎంగిలిసేసినట్టి తేనెలు
ishtamaina merise mukhamulu yengili padina tEnelu.

లింగములేని దేహరములు - లెక్కలేని ప్రియములు
sthreela dehamulu lekkalenantha priyamulu.


గరవంబులు బొలయలుకలు - కంచములోని వేడి కూరలు
ishtamtho aadukone praNaya kalahaalu kancham lonunna vedi kooralu.

యెడనెడకూటములు - ఎండలో నీడలు
streelatho vundatam yendalo vunna needa vantidi.

తెలివి పడని లేతనవ్వులు - తెంచగరాని వలెతాళ్ళు
sthreela letha navvulu tenchalentuvanti bandhapu traallu.

మాటలలొని మాటలు - మంచితనములొని నొప్పులు
vaaritho matladu matalu manchitanamuto vunte vunna noppulu.

నిగిడి తనివిలేని యాసలు - నిప్పులమీద జల్లిన నూనెలు
streelapaina aasalu nippula meeda jallina noonelu

తమకములోని తాలిమ - దప్పికి నెయిదాగినట్లు
Streelapaina kaamamu tho vunna vorpu dappika kaligite taage neyyi lantidi.శ్రీవేంకటపతి గనుటులు - చెప్పగరాని మేలు గనుట
aa sri venkatesudini choodatam anedi cheppalenantha melu kaliginchedi.

అప్పనికరుణగలిగి మనుట - అబ్బురమైన సుఖములు
aa srinivasuni karuna pondavalenu gaanee, adhe aascharyamaina sukhamu.

In this kirtana , Annamayya uses most of the "paluku baLLu" (phrases similar to proverbs)...so unless u know the meaning of those paluku ballu , u dont get the complete meaning.

Akkataa ravanu brahma hatya

అక్కటా రావణు బ్రహ్మ హత్య నీకు నేడది
పుక్కిట పురాణ లింగ పూజ నీకు నేడది

గురు హత్య బ్రహ్మ హత్యన్ గూడి ద్రోణాచార్యు వంక
హరి నీ క్రుప నర్జునుకవి లేవాయ
యెరవుగా గల్లలాడి యేచిన ధర్మ రాజునకు
పరగ నీ యనుమతిన్ పాపము లేదాయను

అదివో రుద్రుని బ్రహ్మ హత్య బాయన్ గాసి ఇచ్చి
పొదలిన నీవతని బూజింతువా
అదనన్ పార్వతీదేవి కాతండే నీ మంత్రమిచ్చె
వదరు మాటల మాయా వచనాలేమిటికి

తగిలిన నీ నామమే తారక బ్రహ్మమై
జగము వారి పాపాలు సంతతమూ బాపన్ గాను
మిగుల శ్రీ వేంకటేశ నేడ మీకు పాతకాలు
నగున్ బాటు లింతే కాక నానా దేశముల

akkaTaa rAvaNu brahma hatya nIku nEDadi
pukkiTa purANa linga pUja nIku nEDadi

guru hatya brahma hatyan gUDi drONAchAryu vamka
hari nI krupa narjunukavi lEvAya
yeravugaa gallalADi yEchina dharma raajunaku
paraga nI yanumatin pApamu lEdAyanu

adivO rudruni brahma hatya bAyan gaasi ichchi
podalina nIvatani boojintuvA
adanan pArvatIdEvi kAtanDE nI mantramichche
vadaru mATala mAyA vachanAlEmiTiki

tagilina nI nAmamE tAraka brahmamai
jagamu vaari paapaalu santatamoo baapan gaanu
migula SrI vEnkaTESa nEDa mIku paatakaalu
nagun baaTu lintE kaaka naanaa dESamula


Background:

Annamayya in this kirtana BANGS the people who believe that Lord Rama worshipped God Siva. There was a foolish story told by some bludy upanyasakas (preechers), who dont know what the truest essence of the vedopabrimhanas (smrithi, ithihasa, puranas). It goes like "Rama killed Ravanasura (a rakshasa, who is also a brahmin ), with which he got Brahma hatya patakam ( ). So to get rid off from this patakam , Rama worshipped God Siva at Rameswaram". This is condemned by our Annamacharya like anything....he uses the Blasting words "pukkiti puranamulu (baseless, meaningless stories )", and those who tells this story are "vadarubothulu" (rascals saying blablbabla) and finally it is "nagubaatu" (siggupada valasina vishayam, felt to be ashamed of).

PS: Even now i am afraid of Annamayya , bcs i told this foolish story now to all of u ppl. But i feel we need to know this , so that whenever any rascal says this again to our community members, we too can bang them with the help of our great Annamacharya's kirtana.


Meaning
అక్కటా రావణు బ్రహ్మ హత్య నీకు నేడది
పుక్కిట పురాణ లింగ పూజ నీకు నేడది
O Lord Narayana ! AyyayyO ! how can it be a great sin to you, the killing of Ravana. All the stories which tells that you worshipped god Siva to get rid off from the above said sin are baseless and meaningless only.


గురు హత్య బ్రహ్మ హత్యన్ గూడి ద్రోణాచార్యు వంక
హరి నీ క్రుప నర్జునుకవి లేవాయ
O Hari ! Arjuna killed his Guru, who is also a brahmin....but he did not even touched by the traces of that sins just because of your blessings only.

యెరవుగా గల్లలాడి యేచిన ధర్మ రాజునకు
పరగ నీ యనుమతిన్ పాపము లేదాయను
O Narayana ! Yudishtira (dharmaraju) told one lie in the battlefield...but he did not get that sin because there was your permission to do so.


Hence, from above examples, the sin is defined as the act that is against the will and wish of Lord Narayana.If i elaborate this too much, it becomes too technical and uneasy for some fellows, so i want to stop it here itself.

అదివో రుద్రుని బ్రహ్మ హత్య బాయన్ గాసి ఇచ్చి
పొదలిన నీవతని బూజింతువా
O Lord Narayana ! see there (adivo) at the starting of this srishti, when rudra plucked one of the 5 heads of Brahma, you only relieved him from that sin by taking him to Gaya and make him doing pitrukaryam there. You being such a reliever of rudra's sin, how can u worship siva?.


(when brahma cameout from Narayana's navel, he has 5 heads...after brahma created rudra, rudra plucked the head on the top of brahma, thus brahma became 4 headed since then).

అదనన్ పార్వతీదేవి కాతండే నీ మంత్రమిచ్చె
వదరు మాటల మాయా వచనాలేమిటికి
Even he (Rudra) only gave ur mantra (taraka mantramua) to his wife Parvathi devi (who chants rama namam always). So this is the proof that YOU did not worship rudra. Why to go for bludy rascal's (vadaru bothulu) foolish and baseless words.


తగిలిన నీ నామమే తారక బ్రహ్మమై
జగము వారి పాపాలు సంతతమూ బాపన్ గాను

O Narayana ! Just with the touch of YOUR namam, the sins of the people of whole universe will vanish.

మిగుల శ్రీ వేంకటేశ నేడ మీకు పాతకాలు
నగున్ బాటు లింతే కాక నానా దేశముల

O Sri Venkatesa ! Such a sinless are YOU, where is the chance of getting sins to you. All these foolish sayings are the things to be ashamed of their ignorance. Nothing more than that.

Friday, April 27, 2007

DEvA namO dEvA pAvana

ప :
దేవా నమో దేవా
పావన గుణగణ భావా
చ:
జగదాధారా చతుర్భుజా
గగననీల మేఘశ్యామా
నిగమపాదయుగ నీరజనాభా
అగణితలావణ్యాననా

చ:
ఘనవేదాంతైర్గణన ఉదారా
కనక శంఖ చక్ర కరాంకా
దినమణి శశాంక దివ్యవిలోచన
అనుపమ రవి బింబాధరా
చ:
భావజకంజభవజనకా
శ్రీవనితాహృదయేశా
శ్రీవేంకటగిరి శిఖర విహారా
పావన గుణగణ భావా

English:


Pa:

Deva namo deva
pavana guna gana bhaava

Ca 1 :
jagadadhara chaturbhuja
gagna neela megha syama
nigamapadayiga neerajanabha
aganita lavanyaanana

Ca 2:
ghanavedanteri gagana udara
kanaka sankha chakra karanka
dinamani sasanka divya vilochana
anupama ravi bimbaanana

Ca 3:
bhavaja kanja bhavajanaka
srivanita hrudayesa
srivenkata giri sikhara nivasasa
pavanaguna gana bhaava.


Background :

Annamayya salutes and beautifully glorifies lord Narayana's qualities using great examples in this kIrtana.

Meaning :

Pa:

O Lord SrI VEnakTEswarA ! Salutations to You lord. You are filled completely with the sinless (pAvana) qualities( guNa gaNa).

bhAva: - bhavatIti bhAva: (the one with the great [visishTa] qualities).

Ca 1 :

O Lord ! You are the supporter of the whole universe (jagadAdhArA). You are with the four arms. You are the one with the complexion of cloudy sky blue (gagana nIla mEgha syAma ). You are the one, whose holy feet duo was praised by the vEdAs (sacred texts, which are not written by anyone ) themselves (nigama pAda yuga ). You are the one with the lotus in your navel (umbilicus ) [nIraja nAbha].

Here the "nigama pAda yuga" can also be interpreted as - You are the one , whose holy feet duo is equal to the VedAs, which shows that the only way to the salvation from the bondage is thy holy feet duo.

Ca 2 :

O lord ! You are such a mercyful , who will allow the "VEdAnta" (vEdas consists of 2 paarts, pUrva bhAgam (karma kAnDamu) and uttara bhAgam (JnAna kAnDamu). The uttara bhAgamu (later part ) is called as "vEdAnta" or "upanishads" which tries to know the lord) to make an attempt to know who you are.

Note : If anyone has doubt regarding the above statement, they are advised to refer "Ananda valli", from "TaittirIya Upanishad". Where , Ananda valli tries to measure the Bliss (Just one of HIS qualities) of Lord Narayana in the multiples of hundreds of the bliss of a king, then indra, then brahma ...like that the list goes and finally it loses hope and tells that it can't measure the Bliss of the Lord Narayana ( vEdanta thus unable to measure not even a single qualityof lord, how can it knows about the completeness of the Lord) .

You are the one , who possess the golden conch and discus always attached ( karAnkita - they are ankitam to HIS hands only) to your hand. You are the one , who has the Sun (dina maNi) and Moon (sashAnka - sashamu (kundElu, the rabbit) anka - machcha (mark), so Moon is said to be sashAnka, the one with the rabbit mark in him) as HIS divine eyes (divya vilOchana).

You are the one , who has the peerless red colored lips .

Note: bimba - donDa ( bimba phalamu - donDa panDu) , adhara - lips. It is in common practice to compare the lips of beautiful ladies as " donDa panDu lAnti pedavulu" , if it is that much beautiful with the normal human beings created by the Brahma (the creator of the bodies of all the jivAs), then HOW MUCH BEAUTIFUL WILL BE THE CREATOR OF THE Brahma himself. That is why Annamayya used the phrase "anupama" , the peerless or matchless . The lips are in red color (ravi bimbadhara).

synonyms for bimba - donDa (one type of fruit) , voosara velli ( a creature belongs to snake family), chAya (shadow).


Ca 3 :

O Lord ! you are the father (janaka) of both "Manmadha" (bhAvaja) and "Brahma" (kanja - lotus, bhava -emerged, hence kanjabhava - brahma). You are the lovely consort of Sri Mahalakshmi (Sri VanitA hridayEsA). You are the dweller of the Sri VEnkatagiri . O ! The lord with the sinless qualities ...pAvan guNagana bhAva.